บี−ควิก สาระเรื่องรถ

แบตเตอรี่

ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer)

เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของน้ำกรด ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่แต่ละช่อง หรือใช้ตรวจเช็คการลัดวงจรภายในช่องใด ช่องหนึ่ง ของแบตเตอรี่ เพราะฉะนั้นถ้าความถ่วงจำเพาะไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำแบตเตอรี่ไปชาร์ตไฟใหม่ (ในกรณีแบตเตอรี่ใหม่) และหากตรวจพบว่ามีช่องใดช่องหนึ่งมีค่า ถ.พ. ต่ำกว่าช่องอื่นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดการลัดวงจรในช่องนั้นๆ (ในกรณีแบตเตอรี่ที่ใช้งานไปแล้ว)

 

ปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่

ความถ่วงจำเพาะ

ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V)

100 %
75 %
50 %
25 %

1.250
1.230
1.200
1.170

12.60
12.40
12.20
12.00 ต้องนำไปอัดไฟใหม่

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com