บี−ควิก สาระเรื่องรถ

น้ำมันเครื่องและไส้กรอง

ลักษณะการหล่อลื่นโดยทั่วไปในยานยนต์

มีด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้

1. การหล่อลื่นแบบไม่สมบูรณ์ (Lubrication) คือ การหล่อลื่นที่มีการสัมผัสกันของผิวชิ้นส่วน 2 ชิ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีฟิล์มน้ำมันมาทำหน้าที่แยกผิวสัมผัสออกจากกัน
เช่น เฟืองเกียร์, ปั๊มน้ำมันเครื่อง และแบริ่งเพลาลูกเลี้ยว


2. การหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์ (Boundary Lubrication) คือ การหล่อลื่นที่มีการสัมผัสกันบ้างของชิ้นส่วน 2 ชิ้น เช่น ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ เพลาข้อเหวี่ยงจะเริ่มหมุน
มีการเสียดสีกับผิวของแบริ่งช่วงเริ่มต้น และการหล่อลื่นบริเวณเพลาลูกเลี้ยว


3. การหล่อลื่นแบบสมบูรณ์ (Hydrostatic Lubrication) คือ การหล่อลื่นที่สามารถแยกชิ้นส่วน 2 ชิ้นออกจากกัน 100% เช่น แรงดันน้ำมันเครื่องจากปั๊มน้ำมัน
และความเร็วในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงช่วยให้เพลาข้อเหวี่ยงลอยตัวอยู่ได้โดยไม่สัมผัสกับผิวของแบริ่งเลย

Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com