บี−ควิก สาระเรื่องรถ

ระบบปัดน้ำฝน

ก้านต่อปัดน้ำฝน ( Wiper Link )

ก้านต่อปัดน้ำฝนมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนของมอเตอร์ ปัดน้ำฝน มาเป็นการเคลื่อนที่แบบส่ายไปมาของแกนหมุน
แขนปัดน้ำฝนแบ่งได้เป็น 2 แบบ
- แบบเส้นลวด ( Wire Type )
- แบบก้านต่อ ( Link Type )
ปัจจุบันแขนปัดน้ำฝน ที่ใช้กันทั่วไปคือ แบบก้านต่อ ( Link Type )

career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com