บี-ควิก โปรโมชั่น บาด บวม แตก เปลี่ยนฟรี 1 ปี

โปรโมชั่น บาด บวม แตก เปลี่ยนฟรี 1 ปี

บาด บวม แตก เปลี่ยนฟรี 1 ปี

เมื่อซื้อยางครบ 4 เส้นที่ บี-ควิก และสมัครสมาชิก B-Member

บาด บวม แตก เปลี่ยนฟรี 1 ปี ที่ บี-ควิก

  • รับประกันเมื่อซื้อและติดตั้งยางครบทั้ง 4 เส้นทีบี-ควิก และสมัครสมาชิก B-Member (ต่อรถ 1 คันต่อ 1 ใบเสร็จต่อการเปลี่ยนยาง 1 ครั้ง) สำหรับยางทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกขนาด 
  • การรับประกันนี้ จะเคลมยางเส้นใหม่แทนยางที่เสียหายที่ไม่สามารกปะช่อมได้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบสร็จรับเงิน (ไม่สามารกเคลมยางช้ำตำแหน่งเดิมที่เคยเคลมไปแล้วได้)
  • การรับประกันยางมีระยะวลา1 ปี (365 วัน) หรือระยะทาง 25,000 กม.(อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับวันแรกคือ วันที่ในใบเสร็จรับเงินและ / หรือ จากเลขไมล์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินป็นสำคัญ กรณีมีการเคลมยางเส้นใหม่ การรับประกันยังคงจะนับจากวันที่หรือเลขไมล์ในใบเสร็จรับเงิน ที่เปลี่ยนยางครั้งแรกเท่านั้น
  • กรณีเมื่อยางเสียหาย ลูกค้าจะต้องนำยางที่เสียหาย ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบรับประกันยาง 1 ปี ตัวจริง มาที่ บี-ควิก เพื่อให้บริษัทฯทำการตรวจสอบก่อน
  • เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ายางเส้นที่เสียหายอยู่ในเงื่อนไข "บาด บวม แตก 1 ปี ประกันเคลมยางใหม่ฟรี" บริษัทจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ตามที่ระบุในใบเสร็จ (กรณีไม่มียาง ยี่ห้อ รุ่น และขนาดเดิม บริษัทฯจะเปลี่ยนยางทดแทนที่มีราคาเท่ากับที่ระบุในใบเสร็จ / หากยางที่เคลมให้ใหม่มีราคาสูงกว่ายางเดิม ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจากราคายาง ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ / หากยางที่เคลมให้ใหม่มีราคาต่ำกว่ายางเดิม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคายางให้ / ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าบริการตั้งศูนย์ล้อ กรณีมีการตั้งศูนย์ล้อใหม่)
  • การรับประกันนี้ จะเคลมเป็นยางเส้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆได้ / การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าความเสียหายของรถจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้งานได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
career
Copyright 2019 All right reserved B-Quik.com
เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)